Evgeny Romantsov

Evgeny Romantsov

Biography

Known For: Acting

Birthday: 1993-02-02

Place of Birth: Zaporozhye, Ukraine

Also Known As: